Latest news

Jubileusz prof. Chmielniaka

Jubileusz 45 lecia pracy naukowej  Prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK czł. koresp. PAN, m. dr h. c.

W dniu 2 lipca 2012 r w hotelu  Elbrus w Szczyrku odbyło się uroczyste seminarium  pt. Stan obecny i perspektywy badań naukowych w energetyce poświęcone 45 leciu pracy naukowej Prof. zw. dr hab. inż.  Tadeusza Chmielniaka czł. koresp. PAN, m. dr h. c. W uroczystości  uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni z JM  Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem, przedstawiciele uczelni technicznych, PAN, instytutów badawczych i placówek naukowych a także  przedstawiciele koncernów energetycznych, elektrowni, firm i przedsiębiorstw branży energetycznej .

 

 

Uroczystość  otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Prof. Janusz Kotowicz, a następnie głos zabrał JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Andrzej Karbownik, który charakteryzując działalność  Jubilata podkreślił jego olbrzymi wkład w rozwój dyscypliny naukowej energetyka ,a także wielkie zasługi  dla macierzystej Uczelni. Działalność naukową i dydaktyczną Prof. T. Chmielniaka przedstawił  w swoim wystąpieniu Prof. Andrzej Rusin

Prof. Tadeusz Chmielniak ukończył studia na Wydziale Mechanicznym –Energetycznym Politechniki Śląskiej. Z tym też Wydziałem i Uczelnią związał całe swe życie zawodowe. Tutaj  uzyskał stopień doktora nauk technicznych , doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Przez 27 lat kierował Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych , był dziekanem Wydziału i Rektorem Politechniki Śląskiej. Tę  wielką aktywność   organizacyjną Profesor znakomicie łączy z działalnością naukową i dydaktyczną.

Cechą charakterystyczną działalności naukowej Profesora T. Chmielniaka jest interdyscyplinarność i wszechstronność zainteresowań oraz twórcze łączenie badań podstawowych z praktycznym zastosowaniem ich wyników. Jest Autorem licznych monografii i artykułów naukowych z mechaniki płynów, maszyn przepływowych   i technologii energetycznych, a także Autorem wielu patentów. Zorganizował wiele krajowych i międzynarodowych Konferencji, Seminariów oraz Szkół naukowych. Efektywna była i jest także współpraca Profesora i Jego współpracowników z instytucjami zagranicznymi

Jego prace przyniosły Mu uznanie zarówno w środowiskach naukowych jak i przemysłowych. Wyrazem tego jest wybór na członka korespondenta PAN, członka Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych, a także szereg innych wyróżnień naukowych i przemysłowych.

Wielkie zasługi ma Pan Profesor w zakresie kształcenia kadry naukowej i organizacji zespołów badawczych. Wypromował 25 doktorów nauk technicznych, opracował i kierował wieloma ważnymi dla polskiej energetyki  projektami badawczymi. Aktualnie jest kierownikiem Zadania 1 Projektu strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, w którego realizacji biorą udział zespoły badawcze wielu uczelni, instytutów badawczych oraz jednostek przemysłowych.

Wyrazem uznania dla  aktywności  prof. T. Chmielniaka w zakresie współpracy naukowej między uczelniami było przyznanie Mu w 2009 r. godności Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Częstochowską .Nadanie w maju ubiegłego roku przez macierzystą Uczelnię Politechnikę Śląską Profesorowi Tadeuszowi Chmielnikowi tytułu Doktora Honoris Causa było dowodem ogromnego  uznania  całej społeczności akademickiej naszej Uczelni dla  Jego osiągnięć.

W dalszej części seminarium referaty wygłosili:

- prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska): Energetyka bez emisji CO2 - wyzwania  dla nauki

- mgr inż. Henryk Tymowski (Tauron Wytwarzanie): Plany inwestycyjne koncernu TAURON Wytwarzanie

- prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Politechnika Częstochowska): Niezwykłość fluidyzacji

- prof. dr hab. inż. Jan Taler (Politechnika Krakowska): Budowa i eksploatacja współczesnych kotłów parowych

- prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz (IMP PAN Gdańsk): Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej

W części dyskusyjnej, w której  przedstawiciele nauki i przemysłu gratulując jubileuszu i podkreślając osiągnięcia Prof. T. Chmielniaka wskazywali  równocześnie na wyzwania stojące dzisiaj i w najbliższej przyszłości przed polską energetyką a tym samym i przed ośrodkami naukowymi.

Seminarium podsumował Jubilat , który w swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Konieczność wielodyscyplinarnych badań dla rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów energetycznych” nakreślił szeroki program dalszych niezbędnych badań w  zakresie  szeroko rozumianej energetyki.

Andrzej Rusin

joomla template 1.6